පරිගණක වැඩකෑලි - සේවාවන් සඳහා  

Click here to edit subtitle

පරිගණක වැඩකෑලි - පිවිසීමට 

අපගේ මාසික සඟරාව ඇනවුම් කිරීමට 

අපගේ පළමු කලාපය එනම් අගෝස්තු කලාපය ඔබ වෙත 100% නොමිලේ තැපැල් ගාස්තු පවා රහිතව ලබාදීමට කටයුත් කර ඇති අතර ඉදිරි කලාප නොමිලේ හෝ සුලුමුදලකට ලබාදෙනු ඇති .පහත ෆෝරමය පුරවන්න . 

ඔබ සාර්ථකව පරිගණක සඟරාව ඇනවුම් කරන ලදී . එය දින 7 කට අඩු කාලයකදී ඔබේ නිවසටම තැපැල් මාර්ගයෙන් පැමිණෙනු ඇත . ස්තුතියි .
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

ඉහත ෆෝරමය ඉංග්‍රීසියෙන් හෝ singlish වලින් පමණක් පුරවන්න .

_________________________________________________________________________

ලිපි ඉල්ලන්න - REQUEST POSTS - පරිගණක වැඩකෑලි 

ස්තුතියි . ඔබේ ඉල්ලීම ADMIN (පසිඳු ජයසිංහ) වෙත යවන ලදී . ඉදිරි පය 72 තුල ඔබේ අවශ්‍ය තව ඉටුවේවි .
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

ඔබේ ලිපි පලකරන්න - මෙහිදී ඔබගේ මන හා විස්තර POST එක ආසන්නයේ පළවේ . 

ස්තුතියි . ඔබේ ලිපිය මෙහි ADMIN (පසිඳු ජයසිංහ ) වෙත යවන ලදී . ඉදිරි පය 72 තුල ඔබේ ලිපිය පරිගණක වැඩකෑලි තුල පලවෙනු ලැබේ .
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

ඔබේ COMMENTS & PROBLENS එවන්න හා මට කතා කරන්න 

ස්තුතියි . ඔබේ පණිවුඩය මෙහි ADMIN (පසිඳු ජයසිංහ) වෙත යවන ලදී . ඔබට ඉදිරි පය කිහිපය තුල ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙනු ඇත .
Oops. An error occurred.
Click here to try again.